นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช

วันที่ 21 มี.ค. 2565 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะฯ ประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้แทนเกษตรจังหวัด และผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ร้านเกษตรแม่ฮ่องสอน ร้านภูตะวันกสิกิจแม่ฮ่องสอน ร้านเกษตรพืชผล และร้านสมบัติคลังเกษตรสมบูรณ์ พบว่าปริมาณปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ยังคงมีปริมาณพอเพียง แต่จะขาดแคลนปุ๋ยบางสูตรบางยี่ห้อ ที่ได้รับความนิยม โดยรวมปุ๋ยเคมีมีราคาปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด ไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ (กจร.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญคณะกรรมการฯ ร่วมการตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ได้ตรึงราคาสินค้า ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา และไม่กักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณ และควบคุมมิให้ผู้ประกอบการกักตุน และฉวยโอกาสขึ้นราคา

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »