ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565

ผู้ถูกรางวัลสามารถนำสลากกาชาดฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 0-5361-4097 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

Message us
Translate »