ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 และการการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กรมโยธาธิกในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(VDO Conference) ด้วยระบบ ZOOM Webinar

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 และการการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(VDO Conference) ด้วยระบบ ZOOM Webinar

Message us
Translate »