ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ติดตาม การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล

วันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการการภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒  ผ่าน video conference โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
      ทั้งนี้ด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ได้กำหนดตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ ๒ ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน โดยมีประเด็นตรวจติดตาม การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อชับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่ง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »