ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบทุนแม่บ้านมหาดไทย แก่นักเรียนที่ยากจน ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบทุนแม่บ้านมหาดไทย แก่นักเรียนที่ยากจน ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบทุนแม่บ้านมหาดไทย แก่นักเรียนที่ยากจน ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนแม่บ้านมหาดไทย

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะ สอบถามผลการเรียน และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯและนักเรียนทุนแม่บ้านมหาดไทย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และอุปกรณ์ การเรียน จำนวน 15 ราย พร้อมอาหารสำเร็จรูป ชุดเครื่องนอนและ เจล แอลกอฮอล์ ป้องกัน covid 19ให้ตัวแทนโรงเรียนอีกด้วย

นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและภัยแล้ง การจัดการขยะ การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย การปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร จากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »