ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และครัวเรือนยากจน ในพื้นที่อำเภอขุนยวม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และครัวเรือนยากจน ในพื้นที่อำเภอขุนยวม

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะ สอบถามผลการเรียน และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน จากนางสาวอัญชลี ไกรเกริกเกียรติ นักเรียนชาวเขาเผ่ม้งบ้านแม่อูคอ และเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ราย และมอบโอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 1 ราย รวมถึงมอบอาหารสำเร็จรูป ชุดเครื่องนอน และแอลอฮอล์เจลล์ป้องกันโควิด19 ให้ตัวแทนโรงเรียนอีกด้วย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและภัยแล้ง การจัดการขยะ การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย การปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ โรงเรียนขุนยวมวิทยาอีกด้วย

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »