ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน โดยมีนักเรียนจาก 4 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ,โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะ สอบถามผลการเรียน และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 11 ราย พร้อมมอบโอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 11 ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาสำหรับระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 6,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 8,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์สิ่งของยังชีพ อาหานสำเร็จรูป แก่ตัวแทนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวมีความสุข อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »