ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอสบเมย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอสบเมย

วันที่ 16 มี.ค. 2565 ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน โดยมีนักเรียน จาก 3 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนล่องแพวิทยา และโรงเรียนบ้านเลโคะ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะ สอบถามผลการเรียน และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 16 ราย พร้อมมอบโอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 11 ทุน และมอบอุปกรณ์สิ่งของยังชีพ อาหารสำเร็จรูป แก่ตัวแทนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวมีความสุข อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน จากโรงเรียนบ้านแพน้อย ขณะเดียวกันยังได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยทั้งการช่วยเหลือครอบครัวยากจน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย การปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารและการจัดการขยะจากนายอำเภอสบเมยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »