ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 วันที่ 19 เมษายน 2565 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการ จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ร่วมจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                ทั้งนี้ ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย แก่บุคคลใด ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระทำความชอบ เป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน จนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทาน รู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย โดยมีจำนวนผู้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 14 สำรับ และมีผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย ประจำปี 2564 จำนวน 9 ราย ดังนี้
               1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 6 ราย
               2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 2 ราย
               3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน จำนวน 9 ราย
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »