ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย”

                 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และ ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ร่วมในพิธี
                 โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้วยืนประจำจุดด้านซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์ และเชิญพระพลังแผ่นดิน วางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ จากนั้น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ที่ปรึกษา และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ตามลำดับ จนเมื่อครบทุกคน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินไปประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ แล้วนำผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จพิธี
                 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ อาคารบัญชาการ หน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน 1,172 องค์ เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนดต่อไป
                 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า พระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมีอำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี
                 สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                 อนึ่ง เมื่อเวลา 14.00 น. ภายหลังพิธีรับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายกองโท ธารณา คชเสนี และว่าที่ร้อยตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ วิทยากรประจำหลักสูตรจิตอาสา 904 เป็นวิทยากร
                 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปลูกฝังให้ลูกหลาน เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้รู้จักรากเหง้าของเรา มีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด อันหมายถึง 3 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะประวัติศาสตร์ชาติไทยทำให้เราได้รู้รากเหง้าของประเทศ ได้ทราบ ได้รำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่แรกเริ่มที่มีประเทศชาติของเราขึ้นมา จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กำกับดูแลโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัด ขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยอาจแบ่งการเรียนการสอนให้กระจายองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยในแต่ละยุคสมัยไปในแต่ละเทอม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความภาคภูมิใจและประวัติศาสตร์ชาติที่ถูกต้องให้กับลูกหลานอย่างต่อเนื่อง ขยายผลให้กับพี่น้องประชาชน เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ได้รู้จักรากเหง้าของไทยเรา เพื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จะได้ร่วมกันสร้างคุณูปการอย่างยิ่งให้แก่ชาติบ้านเมือง และหลอมรวมพลังความรู้รักสามัคคีของคนไทยที่มีต่อชาติบ้านเมือง คือ “ประเทศไทย” ของพวกเราทุกคนตลอดไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »