ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งหน่วยงาน เร่งช่วยเหลือประชาชนตำบลห้วยปูลิง ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา การส่งเสริมอาชีพการเกษตร และเส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางลงพื้นที่พบปะ และมอบนโยบายการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และการช่วยเหลือประชาชน แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ณ วัดห้วยปูลิง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกำไลสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และขจัดปัญหาความยากจนของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล แม้ประชาชนตำบลห้วยปูลิง จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ต้องได้รับการบริการ และการช่วยเหลือจากภาครัฐให้เท่าเทียมกับทุกพื้นที่ โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลทั้งระบบไฟฟ้าที่เบื้องต้นสามารถขอรับการสนับสนุนจากโครงการสมาร์กริดแม่ฮ่องสอน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)  ขณะที่การพัฒนาระบบประปาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจแนวทางการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อการอุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกมากขึ้น การส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่น การส่งเสริมการเลี้ยงหมู ปลา กบ และปลาดุกในกระชัง รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกกาแฟ พืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
     อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเน้นย้ำว่า ตำบลห้วยปูลิง มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์เช่นนี้ต่อไป ให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข

Cr.สำนักงานประชาสัมธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »