ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อร่วมการหารือและประสานการปฏิบัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  เพื่อร่วมการหารือและประสานการปฏิบัติ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐษ โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้กับ ต้อนรับ พลตรี กฤษณภาค สมใจเพ็ง
รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  เพื่อร่วมการหารือ/ประสานการปฏิบัติ

ทั้งนี้ ประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สรุปและชี้แจงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ที่สำคัญ ประกอบด้วย การบรรยายสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
การบรรยายสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
๑. สถานการณ์การสู้รบของรัฐบาลทหารเมียนมา กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน
๒. สถานการณ์การแพร่ระบาด และแนวทางแก้ไขของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙
(covid – ๑๙ ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓. การแก้ปัญหาไฟป้า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๔. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และโครงการสร้างป้า/สร้างรายได้ 
๕. สถานการณ์การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๖. แผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
เฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะ ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐ ) 
ขณะที่ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ นอกจากนั้นได้มีการหารือ การประสานการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »