ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่พิการมาแต่กำเนิดในพื้นที่สูงของอำเภอแม่ลาน้อย เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาในเบื้องต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่พิการมาแต่กำเนิดในพื้นที่สูงของอำเภอแม่ลาน้อย เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาในเบื้องต้น

ที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิดกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอำเภอแม่ลาน้อย ทีมแพทย์ พยาบาล ได้ลงพื้นที่บ้าน  ห้วยห้า อำเภอแม่ลาน้อย ซึ่งเป็นหมู่บ้านบนพื้นที่สูง  
เพื่อติดตามช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยจำนวน 2 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงมาตั้งแต่กำเนิดโดยเป็นชาวลัวะและชาวกะเหรี่ยง ซึ่งพิการทางสติปัญญาและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และป่วยมาตั้งแต่กำเนิด

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ได้ให้ความสำคัญ และช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังตกสำรวจและต้องการความช่วยเหลือ  หรือ ที พี แมป TPMAP ซึ่งเป็นแนวทาง การจัดการความยากจนแบบชี้เป้า และตรวจสอบได้ ระบบ TPMAP นี้ เปิดให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับภาพรวมของประเทศจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ โดยเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการมอบสิ่งของและดูแลด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยทั้ง 2 รายแล้ว โดยจะมีการติดตามและตรวจสอบความช่วยเหลือต่อไป 

เบื้องต้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้แต่ละอำเภอสำรวจจำนวนประชากรทีตกเกณฑ์สำรวจ ความช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือตามแนวทางการดำเนินการของรัฐบาลต่อไป
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »