ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน

          วันนี้ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการเชิงปฏิบัติการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และพิษณุโลก จัดกิจกรรมในครั้งนี้และได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานเยาวชนได้ศึกษาต่อในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยทางมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน มูลนิธิพิพัฒน์สุโขทัย และมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก ได้สนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นรวมจำนวน 117 คน โดยสำเร็จการศึกษาแล้ว รวมจำนวน 35 คน และอยู่ระหว่างการศึกษาอีกจำนวน 82 คน 

          ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ได้จัดประชุมหารือและกำหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษาร่วมกันของทั้ง 3 มูลนิธิฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนางาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และปณิธานของมูลนิธิฯ ต่อไป 

          โดยการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมูลนิธิพิพัฒนแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ มีการประชุมร่วมหารือในการพัฒนาขับเคลื่อนงานของมูลนิธิฯพร้อมด้วยนักเรียนทุนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในโครงการผลิตบัณฑิตย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 29 คน ซึ่งได้รับทุนๆละ 19,000 บาท รวมเป็นเงิน 551,000 บาท เข้ารับการปฐมนิเทศและแนะแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนในครั้งนี้

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »