ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หลังจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนพุ่งสูง เบื้องต้นสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

    วันที่  31 พฤษภาคม 2565   เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 5/2565  ที่ประชุมได้มีการรับทราบสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดค่าเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ 17 คนต่อแสนประชากร และปฏิญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Declaration) ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี 2570 ทุกอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ 12 คนต่อแสนประชากร

ทั้งนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเดือนเมษายน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 15 ครั้ง อำเภอแม่สะเรียง 27 ครั้ง อำเภอปาย 15 ครั้ง อำเภอขุนยวม 10 ครั้ง อำเภอแม่ลาน้อย 10 ครั้ง อำเภอสบเมย 5 ครั้ง และอำเภอปางมะผ้า 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้นมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนจำนวน 78 รายเสียชีวิต 9 ราย โดยสาเหตุเกิดจากดื่มแล้วขับ 62.50% ไม่สวมหมวกนิรภัย 50% รถจักรยานยนต์ 87.50% ทางโค้งปกติ 50%
อย่างไรก็ตาม ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 ตั้งแต่มกราคม-เมษายน  พบมีผู้เสียชีวิตจำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 48 ราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานเล่นรณรงค์ลถอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่ ระดับองค์กร อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะทำงานไปดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆถนนที่ไม่ปลอดภัยรวมไปถึงพฤติกรรมเสี่ยงการไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งให้มีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกครั้งทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุใหญ่และมีผู้เสียชีวิตอีกด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »