ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี  2565

          วันที่  13 กรกฎาคม  2565  เวลา 19.00 น. ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเมืองแม่ฮ่องสอน  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยกองมู เพื่อเป็นพุทธบูชา และระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
        ทั้งนี้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญของพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาที่ทรงตรัสรู้ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนพระอัญญาโกณฑัญญะ บังเกิดดวงตาเห็นธรรมและทูลขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ และวันเข้าพรรษานั้น ในสมัยพุทธกาลช่วงฤดูฝนเป็นฤดูแห่งการเพาะปลูก ทำให้พระสงฆ์อาจไปเหยียบต้นกล้าข้าวและพืชอื่นๆ เสียหาย พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน จนกว่าจะผ่านพ้นฤดูฝนไป ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสนี้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการจำพรรษา และด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »