ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จากนายกรัฐมนตรี ด้วยระบบระบบออนไลน์ 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยระบบออนไลน์ พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ฯ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล 
สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมความหมายภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเผยแพร่งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และกำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
                 พิธีมอบตราสัญลักษณ์ฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สื่อมวลชน และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ นำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขยายผล ให้ประชาชนเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่อง และกว้างขวาง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »