ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรให้เจ้าหนี้สถาบันเกษตรกร

             วันที่  26 กรกฏาคม 2565  ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรให้เจ้าหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ให้แก่สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด ชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน 7 ราย 8 สัญญา มูลหนี้รวม 453,231.67 บาท เป็นการชำระหนี้กรณีบุคคลค้ำประกันทั้ง 7 ราย โดยมีผู้รับมอบเช็ค คือ นายเขียว ท้าวพรหม ประธานสหกรณ์การเกษตรสบเมย จํากัด และสหกรณ์การเกษตรขุนยวม จำกัด จำนวน 1 ราย 1 สัญญามูลหนี้รวม 254,958.90 บาท เป็นการชำระหนี้กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งเป็นโฉนดที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา โดยมีผู้รับมอบเช็ค คือ นายอภิรักษ์ วางหา เจ้าหน้าที่สินเชื่อสหกรณ์การเกษตรขุนยวม จำกัด

            ทั้งนี้ การมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรให้เจ้าหนี้สถาบันเกษตรกรดังกล่าวฯ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายคีตวุฒ นับแสง และสหกรณ์การเกษตรเจ้าหนี้ ทั้ง 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรขุนยวม จำกัด เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา หนี้สินของเกษตรกร โดยผลการเจรจาเพื่อขอชำระหนี้ เจ้าหนี้ยินยอมให้สำนักงานกองทุน ฟื้นฟูฯ ชำระเงินต้นคงค้าง 100% และดอกเบี้ยค้างชำระแทนเกษตรกรลูกหนี้ ภายใต้เงื่อนไข กรณีบุคคลค้ำประกัน 4% กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 5% ระยะเวลาตามจริงแต่ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งหลังจากกองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้แทนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรทั้ง 8 ราย จะทำสัญญาเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ โดยไม่มีดอกเบี้ย และผ่อนชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ ภายในระยะเวลา 20 ปี

           สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 300 องค์กร สมาชิก 25,256 ราย มีองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งงบอุดหนุนและงบกู้ยืมแล้ว จำนวน 118 โครงการ งบประมาณ 7,740,365 บาท เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,189 ราย ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ จํานวน 3,985 ราย ได้รับการชำระหนี้แทนแล้ว จำนวน 97 ราย จำนวนเงิน 13 ล้านบาทเศษ รักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรไว้ได้ จำนวน 91 แปลง เนื้อที่ประมาณ 302 ไร่ 

          กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 โดยมีภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ ด้านการฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร และด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร มีองค์กรเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั่วประเทศ จํานวน 55,958 องค์กร เกษตรกรสมาชิก จำนวน 5,707,021 ราย มีองค์กรเกษตรกรที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ ทั้งงบอุดหนุนและงบกู้ยืมแล้ว จำนวน 11,964 โครงการ งบประมาณ 1,384 ล้านบาท เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 581,658 ราย ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 494,417 ราย ได้ชำระหนี้แทนให้กับเกษตรกรแล้ว จำนวน 30,745 ราย จำนวนเงิน 8,146 ล้านบาท รักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรไว้ได้ จำนวน 24,052 แปลง เนื้อที่ประมาณ 167,970 ไร่

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »