ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 และเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ “ผ้าทอขนแกะ” ของกลุ่มสตรีผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไป ทรงเป็นประธานเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ทรงยกย่องพระพันปีหลวง ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงและพัฒนาศักยภาพ นำไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16.07 น.
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยัง ทรู ไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” โดยมี นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัด พม. เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ “ผ้าทอขนแกะ” ของกลุ่มสตรีผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทูลฯ ถวายรายงานประจำจุดนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำกลุ่มสตรีเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภาคเหนือ) ดังนี้

 1. กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าชนเผ่าลีซอบ้านหนองตอง : กระเป๋าลีซู
 2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก : ขนมงา ถั่วลายเสือ ป๊อปคอร์นไทใหญ่ ย่ามผ้าทอกะเหรี่ยง
 3. กลุ่มสตรีปักผ้าฝ้ายบ้านป่าปุ๊ : ถั่วลายเสือ ป๊อปคอร์นดอย ย่ามชาติพันธุ์
 4. กลุ่มสตรีขนมงา บ้านหัวน้ำแม่สะกึด : ขนมงาอบน้ำผึ้ง
 5. ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง : ครีมอาบน้ำสมุนไพร น้ำมันงา ขมิ้น มะขาม/ ครีมตะไคร้ภูเขา สปานาโน และผลิตภัณฑ์ตะไคร้ภูเขา
 6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวบ้านหัวแม่สุริน : ผลิตภัณฑ์ยาหม่องไพลตะไคร้ภูเขา สเปรย์ตะไคร้ภูเขา

ทั้งนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ได้จัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
อนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีไทย อีกทั้งได้พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่

 1. พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์
 2. พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์
 3. พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ
 4. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น
  ซึ่งสตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอันจะส่งผลให้ครอบครัวไทยสังคมไทยและประเทศไทยมีความสุขความเจริญนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่องและสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทความสามารถและคุณค่าของสตรีไทย อีกทั้งได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา
Message us
Translate »