ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนำเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕ ที่อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคํา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนำเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิมพ์คัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรม เทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘๔,๐๐๐ คัมภีร์ เพื่อมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับทั้งหมด จำนวน ๑๔๗ คัมภีร์ นำไปมอบให้วัดทุกวัดในจังหวัด เพื่อนำไปแสดงเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือทุกวันธรรมสวนะตลอดทั้งปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
               ทั้งนี้ด้วยในปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีมหามงคล เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ อันงดงามหลากหลายสาขา ส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพและมีรายได้

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »