ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งหารือเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญของวัดพระธาตุดอยกองมู

      วันที่ 18 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. ที่อาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ (หลังเดิม) ของวัดพระธาตุดอยกองมู โดยมี โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการ ประชุมหารือแนวทางการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญของวัดพระธาตุดอยกองมู
      ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ (หลังเดิม) ของวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และสร้างความเข้าใจกับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินการเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ (หลังเดิม) ของวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นวัดสำคัญประจำจังหวัด เป็นสัญลัษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะช่วยดูแล บูรณปฏิสังขรณ์ให้มีสภาพที่สามารถใช้การได้ อาคารหลังดังกล่าว เป็นอาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยใหญ่ผสมผสานสถาปัตยกรรมพม่า ที่คงอยู่คู่กับองค์พระธาตุดอยกองมู ที่ประชุมได้มีมติ ให้อนุรักษ์อาคาร โดยคงรูปแบบอาคารเดิมตามแบบก่อสร้างที่กรมศิลปกรอนุมัติให้ดำเนินการ และคงไว้ซึ่งฝีมือช่างและประวัติศาสตร์ของตัวอาคาร Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »