ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด และมอบเกียรติบัตร พร้อมเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศระดับภาคเข้าสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ เพื่อแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน พร้อมทั้งมอบเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประเภทเงินกู้ยืม ให้องค์กรเกษตรกร

         วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียติ และเหรีญรางวัล ก่อนการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565
        โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่นระดับจังหวัด , ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด และประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด   
        จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศระดับภาคเพื่อเข้าสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ และเข้าสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนต่อไป โดยมีเยาวชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมจำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาที่ 1 สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นายจิรศักดิ์ โกวิทย์ จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน, สาขาที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นายอาคม เชิดชูกุล จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน สาขาที่ 3 สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ได้แก่ นายสมพงษ์ ชนาโชค จากวิทยาลัยการอาชีพนามินทราชินีแม่ฮ่องสอน สาขาที่ 4 สาขากราฟิกดีไซน์ ได้แก่ นายพัชรพล ผิวเกลี้ยง จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
    นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประเภทเงินกู้ยืม ให้องค์กรเกษตรกร จำนวน 6 แสนบาทแก่ผู้แทนขององค์กรเกษตรกร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านป่าลาน ได้รับเงินทุนจำนวน 300,000 บาท เพื่อปลูกกระเทียมพันธุ์ดีแม่ฮ่องสอนเพื่อทำพันธุ์และจำหน่าย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 8 ราย โดยมี นายคำลอย อารี เป็นตัวแทนรับมอบเงิน  และกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านป่าลาน ได้รับเงินทุนจำนวน 300,000 บาท เพื่อปลูกกระเทียมพันธุ์ดีแม่ฮ่องสอนเพื่อทำพันธุ์และจำหน่าย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ราย โดยมี  นางสาวภัสราภรณ์  นิลรัตน์ เป็นตัวแทนรับมอบ

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »