ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ตั้งคณะทำงานทีมเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชน หาไอเดียใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

                 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานทีมเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชุดเล็ก) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทีมเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชุดเล็ก) เพื่อปรับปรุงรูปแบบ องค์ประกอบ และโครงสร้าง ตลอดจนหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของคณะทำงานทีมเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชุดเล็ก) ให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัว และรับทราบสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการเตรียมมาตรการของผู้ประกอบการ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการรับมือสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และการแก้ไขปัญหาความยากจนและการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) โดยทีมเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย คลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หอการค้าจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และผู้แทนผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานทีมเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชุดเล็ก) ในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันหารือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยพูดคุยกลั่นกรองนโยบายต่างๆ ก่อนนำเสนอทีมเศรษฐกิจชุดใหญ่ต่อไป ทั้งนี้สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนชะลอตัวมาหลายปีจากสถานการณ์โรคระบาด และสภาวะเงินเฟ้อจากหลายปัจจัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจอย่างเป็นองค์รวมทั้งระบบ ซึ่งต้องอาศัยภาคเอกชน ในการหาไอเดียนโยบายเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน
                ทั้งนี้ เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดย ดัชนีการค้าชายแดน ขยายตัวร้อยละ 139.53 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และลดลงจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 248.63 สะท้อนจากในช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มมีการเปิด ช่องทางการเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของตามจุดผ่อนปรนการค้าขายแดนไทย – เมียนมาร์ มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรที่เพิ่มขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ เบียร์กระป๋อง น้ำมันเชื้อเพลิง และแอมโมเนียม สำหรับมูลค่าสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นจากโค-กระบือ มีชีวิต และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเดือนพฤษภาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 9.69 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.00 ในเดือนก่อน จากการเพิ่มขึ้น ของดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่งและการโทรคมนาคม เป็นต้น

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »