ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการนำเข้าและส่งออกสินค้า ตามช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน

                  วันที่  11  กรกฎาคม 2565  เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (POC) ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อทบทวนปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งพิจารณาหารือแนวทางปฏิบัติในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ตามช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                 ทั้งนี้ ดัชนีการค้าชายแดน ขยายตัวร้อยละ 139.53 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และลดลงจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 248.63 สะท้อนจากในช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มมีการเปิด ช่องทางการเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของตามจุดผ่อนปรนการค้าขายแดนไทย – เมียนมาร์ มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรที่เพิ่มขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ เบียร์กระป๋อง น้ำมันเชื้อเพลิง และแอมโมเนียม สำหรับมูลค่าสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นจากโค-กระบือ มีชีวิต และสินค้าอุปโภคบริโภค 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »