ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมใช้กลยุทธ์ 4 อ. ในการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการติดตามโครงหน่วยงานโครงการในการปฏิบัติงานในปี 2565
                 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าในการดำเนินงานปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน การรักษาความมั่นคงทางสถาบันชาติ การพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์นอกจากนั้นจะเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน การเสริมสร้างความมั่นคงทางสถาบันหลักของชาติ การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ พร้อมจะเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างการรับรู้ในโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเข้มแข็งต่อไป โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการเปิดเมือง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยใช้หลัก 4 ยุทธศาสตร์หลัก 4 อ . ประกอบด้วย อาหารดี อากาศดี อารมณ์ดี และอนามัยดีซึ่งเป็นกลยุทธ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป

Message us
Translate »