พอ.สว. จังวหัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการด้านการแพทย์ แก่ประชาชนบ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 

     วันที่ 20 มิถุนายน 2565  เวลา 09.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ออกหน่วยแพทย์ให้บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป , แนะนำการส่งเสริมสุขภาพ, บริการด้านทันตกรรม ,การให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ ,ให้คำแนะนำการป้องกันไข้เลือดออก,การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล , ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยกิจกรรมดังกล่าว มีประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยผา เข้าร่วมรับบริการทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในครั้งนี้ ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

          จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน อีกทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านในตำบลห้วยผา ที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

Cr.สำนักงานประชาสัมธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »