รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดที่ดิน คทช. และการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               วันที่  13 มิถุนายน 2565  เวลา 09.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   พร้อมด้วยนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  ประกอบด้วย สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  โครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM 2.5 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
              จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. โดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๕ ป่า ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย ป่าแม่สุรินทร์, ป่าแม่เงาและป่าแม่สำเพ็ง, ป่าสาละวิน, ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย (อำเภอขุนยวม), และป่าแม่ยวมฝั่งขวา เนื้อที่ ๗,๗๖๒ ไร่ ๕๒ ตารางวา พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงาและป่าแม่สำเพ็ง จำนวน ๙๐๒ ราย ในพื้นที่ตำบลขุนยวม ตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่เงา และตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้แทนประชาชน จำนวน ๔ ราย เป็นตัวแทนรับมอบ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล การดำเนินการตามมาตรการป้องกันไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ
             ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ ให้ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเรื่องไฟฟ้า น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เส้นทางการคมนาคม และเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน รวมถึงการนำแนวทางสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการ ในพื้นที่ คทช. ให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถต่อยอดความรู้ มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ประสานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »