รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบโฉนดที่ดิน และเกียรติบัตร แก่เกษตรกร ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบโฉนดที่ดิน และเกียรติบัตร แก่เกษตรกร ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโฉนดที่ดิน และเกียรติบัตร แก่เกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรที่สามารถผ่อนชำระเงินกู้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้สำเร็จ ประกอบด้วย ผู้เข้ารับมอบโฉนดที่ดิน จำนวน 16 ราย และผู้เข้ารับมอบเกียรติบัตร จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านโครงการต่างๆ รวมทั้งโครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้ง 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ยางพารา, ปาล์ม และมันสำปะหลัง มีรายได้ที่แน่นอน บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »