รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีประเด็นการประชุม ได้แก่
    1. การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และการรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในรูปแบบออนไลน์
    2. การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา
    3. การรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
    4. การรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »