1. Home
  2. /
  3. ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดู

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น แบ่งออก 3 ฤดู ได้แก่

  1. ฤดูร้อน เริ่มช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่และมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว จึงมีการยกตัวขึ้นของมวลอากาศ และอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาขณะที่มวลอากาศร้อนปกคลุมอยู่ ทำให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศร้อนและเย็น 
  2. ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทย
  3. ฤดูหนาว เริ่มเดือน ตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงหรือความอากาศเย็นจากประเทศจีน ลักษณะอากาศหนาวจัดบางพื้นที่

ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะหนาวจัดในฤดูหนาวและร้อนจัดในฤดูร้อน จากค่าสถิติภูมิอากาศ ค่าปกติ ประเทศไทย 30 ปี (2524-2553) จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอุณหภูมิต่ำสุด 13.8 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม อุณหภูมิสูงสุด 38.7 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน ปริมาณฝนต่ำสุด 6.0 มิลลิเมตรในเดือนกุมภาพันธ์ และปริมาณฝนสูงสุด 239.3 มิลลิเมตรในเดือนสิงหาคม 

ค่าสถิติภูมิอากาศ ค่าปกติ ประเทศไทย 30 ปี (2524-2553) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เดือน อุณหภูมิต่ำสุด(°C) อุณหภูมิสูงสุด(°C) ปริมาณฝน(มม.)
มกราคม 13.8 30.1 6.4
กุมภาพันธ์ 14.3 33.4 6.0
มีนาคม 17.7 36.8 16.8
เมษายน 22.5 38.7 63.2
พฤษภาคม 23.6 35.9 174.5
มิถุนายน 23.7 33.2 190.5
กรกฎาคม 23.4 32.2 226.9
สิงหาคม 23.2 32.0 239.3
กันยายน 23.0 32.8 199.0
ตุลาคม 22.0 32.6 114.5
พฤษจิกายน 19.0 30.9 44.9
ธันวาคม 15.4 29.0 10.4

สถิติอุตุนิยมวิทยา: ตั้งแต่เริ่มต้นเก็บสถิติ (พ.ศ. 2494)

  1. สถิติอุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุด 44.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และอุณหภูมิต่ำสุด 3.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 35.62 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 17.98 องศาเซียลเซียส
  2. สถิติความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย ร้อยละ 96.99 และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย ร้อยละ 20
  3. สถิติปริมาณฝน ฝนทั้งปี 1,064.9 มิลลิเมตร ตกหนัก 24 ชั่วโมง ปริมาณ 130.4 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2511 และจำนวนวันที่ฝนตก 130 วัน
Message us
Translate »