ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปผลการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5

วันนี้ (29 เมษายน 2565) เวลา 09.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสรุปผลการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          ที่ประชุมสรุปสถานการณ์ไฟป่าฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 27 เมษายน 2565 มีจุดความร้อนสะสม 5,145 จุด น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสามารถควบคุมให้น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ลดลง ร้อยละ 20 จากจุดความร้อนเมื่อปี 2564 จำนวน 11,945 จุด โดยต้องไม่เกิน 9,556 จุด
          ขณะที่พื้นที่เกิดจุดความร้อนสูงสุด ที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 1,359 จุด , อำเภอเมือง จำนวน 1,268 จุด และอำเภอขุนยวม จำนวน 638 จุด โดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 2,647 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวน จำนวน 2,341 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ จำนวน 101 จุด ตามลำดับ
          ด้านคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 ค่า PM2.5 ณ สถานีตรวจวัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่สถานีตรวจวัดอำเภอแม่สะเรียง เท่ากับ 24 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยปี 2565 มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน ที่ 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2564 ที่มีค่าPM2.5 เกินเกณฑ์อยู่ที่ 329 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 207.1 
          รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าฯ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีนี้ สามารถดำเนินการได้ดีกว่าแผนงานที่ตั้งไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน และพี่น้องประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ในการลดกิจกรรมการเผา อย่างไรก็ตามแม้ปัจจุุบันสถานการณ์หมอกควันไฟป่าฯ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คณะทำงานทุกหน่วย ทุกระดับ จะยังคงปฏิบัติการเฝ้าระวังต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »