ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สรุปผลการดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น ตามนโยบาย ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สรุปผลการดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น ตามนโยบาย ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.15 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สรุปผลการดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น ตามนโยบาย ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗ เมษายน  ๖๕ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้อง กันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยการ สั่งการ และรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้นที่ ประกอบด้วย ๕ มาตรการ ดังนี้
๑. มาตรการบริหารจัดการ
2.ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
๓. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
๔. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
๕. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
ผลการปฏิบัติงานของจุดตรวจหลัก อำเภอละ ๒ จุด รวม ๑๔ จุด ด่านชุมซน จำนวน ๔๑๕ ด่าน จุดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๙ จุด จุดบริการประชาชนของทางหลวง ๗ จุด ผู้ปฏิบัติงานเฉลี่ยวันละประมาณ ๕๐๐ คน
สถิติการเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุ
๑. จำนวนครั้ง ของการอุบัติเหตุ ๒๑ ครั้ง
๒. จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒๒ ราย (ซาย ๓๘ ราย หญิง ๔ ราย)
๓. จำนวนผู้เสียชีวิต ๒ ราย (ชาย)
เปรียบเทียบกับข้อมูลเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน
๑. จำนวนครั้งของการอุบัติเหตุเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง ๑๔ ครั้ง ปีนี้เพิ่มขึ้น ๒ ครั้ง
๒. จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง เ๒๓ ราย ปีนี้ลดลง ๑ ราย
๓. จำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง 0 ราย ปีนี้มีผู้เสียชีวิต ๒ คน
เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔
๑. จำนวนครั้งของการอุบัติ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ ครั้ง ปีนี้เพิ่มขึ้น ๗ ครั้ง
๒. จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ ราย ปีนี้เพิ่มขึ้น ๖ ราย
๓. จำนวนผู้เสียชีวิตปี ๒๕๖๔ จำนวน 0 ราย ปีนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๒ ราย
พื้นที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
อำเภอแม่สะเรียง ๙ ครั้ง เสียชีวิต ๑ ราย บาดเจ็บ ๑0 ราย อำเภอขุนยวม ๓ ครั้ง เสียชีวิต ๑ รายบาดเจ็บ ๒ ราย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ๓ ครั้ง บาดเจ็บ ๓ ราย อำเภอปาย ๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๒ ราย อำเภอแม่ลาน้อย 2 ครั้ง บาดเจ็บ ๒ ราย อำเภอปางมะผ้า ๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๒ ราย อำเภอสบเมย ไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการถอดบทเรียนในการเร่งหามาตรการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการรณรงค์การทำประกันอุบัติเหตุรถประเภทต่างๆ การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย การงดดื่มสุราขณะขับขี่ยวดยาน การรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีความพร้อมนอกจากนั้นเห็นว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเน้นการจะทำถนนปลอดภัย ในการสามารถเข้าไปดูแลผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »