สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาแนวทางการจัดตั้ง และการดำเนินงาน ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เสริมสร้าง ความเข้าใจมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาแนวทางการจัดตั้ง และการดำเนินงาน ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เสริมสร้าง ความเข้าใจมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน โดยมีนายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สิทธิประโยชน์ การยกเว้น และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน ตามพระราช บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย หน่วยงานที่เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในเครือข่ายสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่สนใจร่วมจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวม 37 ราย.

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »