สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเสวนา พัฒนาองค์ความรู้ งานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง เพื่อยกระดับสู่สากล

     วันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕   เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานเสวนาพัฒนาองค์ความรู้ งานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง เพื่อยกระดับสู่สากล ภายใต้โครงการงานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีอัตลักษณ์อันทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่นเอื้อต่อยกระดับการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ 2. เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้งานเทศกาลประเพณีปอยส่างลองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book และจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือ 2 ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ประเพณีไทยไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
             ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ เทศกาล/ประเพณี เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการท่องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรมประเพณีไทย กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเศรษฐกิจชุมชน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการจัดงานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Message us
Translate »