สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ตรวจประเมินการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 วันที่ 5 เมษายน 2565 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางฯ นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้เข้าร่วมการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 โดยมีนายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำเสนอข่าวสารของจังหวัด และของรัฐบาลผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อาทิ การส่งข่าว ผ่านกลุ่มไลน์สื่อมวลชน, กลุ่มไลน์ อปมช. กลุ่มไลน์หอกระจายข่าว, การกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านเพจเฟสบุ๊คของสำนักงานฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
                ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประเมินและคัดเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ดีเด่น และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) ดีเด่น เป็นประจำทุกปี ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงราย เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน เพื่อมุ่งพัฒนาการให้บริการ ระบบการทำงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของ สวท. และ ส.ปชส. ในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้หลักเกณฑ์การประกวด คือ หน่วยงานมีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลได้ผลอย่างจริงจัง คุ้มค่า เป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »