1. Home
  2. /
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 แห่ง ประกอบด้วย

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
  2. เทศบาลเมือง 1 แห่ง
  3. เทศบาลตำบล 6 แห่ง
  4. องค์การบริหารส่วนตำบล 42 แห่ง

มีรายละเอียด ดังนี้

ที่ จังหวัด/อำเภอ พื้นที่(ตร.กม.) ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12,681.259 45 1 1 6 42
1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2,483.115 7 1 1 6
2 อำเภอขุนยวม 1,698.312 6 1 6
3 อำเภอปางมะผ้า 798.375 4 4
4 อำเภอปาย 2,244.700 7 1 7
5 อำเภอแม่ลาน้อย 1,456.645 8 1 8
6 อำเภอแม่สะเรียง 2,587.425 7 3 5
7 อำเภอสบเมย 1,412.687 6 6

 

รายละเอียดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีรายละเอียด ดังนี้

ที่ สัญลักษณ์

 

ชื่อหน่วยงาน

สภาพทั่วไป ขนาด ที่ตั้ง

อาณาเขต (ตร.กม.)

จำนวนหมู่บ้าน(แห่ง)
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
1   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ใหญ่ 124 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 2,718 6 กลาง 75 ถนนสิงหนาถบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3   องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู 17,788 13 กลาง 184 หมู่ที่ 3 ถนน 1095 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 5,912 9 กลาง 399 หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา 219,836 8 กลาง 98 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6   องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง 121,220 122 กลาง 85 หมู่ที่ 4 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง 15 กลาง 220 ถนนทางหลวง 108 ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 11 กลาง 100 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอปางมะผ้า
9   องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า 48,439 11 กลาง 118 หมู่ที่ 1 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10   องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด 148,639 7 กลาง 112/3 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอ
11   องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม 1,050 12 กลาง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12   องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 21,400 8 กลาง 306 หมู่ที่ 1 ถนนแม่ฮ่องสอน-ปาย ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอปาย
13   เทศบาลตำบลปาย 1,195.41 5 กลาง 59 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
14   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว 243,875 12 กลาง 57 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง 7,981 8 กลาง 191 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ 286.21 10 กลาง 117 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
17   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ 35,117 4 กลาง 134 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ 156,106 6 กลาง 232 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 27,448 11 กลาง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
20   องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา 7 กลาง ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอขุนยวม
21   เทศบาลตำบลขุนยวม 3,383 8 กลาง 99 หมู่ที่ 1 ถนนกริชสุวรรณ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน 437 10 กลาง

182 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

23   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา 349.5 8 กลาง 160 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงชนบทสายขุนยวม ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ 128,127 6 กลาง ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย 6,299.4 8 กลาง ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
26   องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม 565,175 6 กลาง 113 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
27   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 41,947.46 5 กลาง 89 หมู่ที่ 5 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอแม่ลาน้อย
28   เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย 76.2 4 เล็ก 415 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
29   องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 7,600 5 เล็ก 57 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
30   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม 18,218 8 กลาง 138 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
31   องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี 80,000 8 กลาง 66 หมู่ที่ 7 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
32   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม 39,121 9 กลาง 139 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
33   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง 18,140 7 กลาง 1 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
34   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย 388 11 กลาง 105 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
35   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง 66,260 9 กลาง ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
36   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ 92,400 8 กลาง 63/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอแม่สะเรียง
37   เทศบาลตำบลแม่สะเรียง 796 9 กลาง 999 หมู่ที่ 2 ถนนแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
38   เทศบาลตำบลแม่ยวม 13,339 13 กลาง 175/3 หมู่ที่ 13 ถนนแม่สะเรียง-แม่สามแลบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
39   เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 8 กลาง 210 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
40   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ 13 กลาง 19/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
41   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ 130,000 12 กลาง 99 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
42   องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน 2,600 6 เล็ก 261/3 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
43   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง 616,876 11 กลาง 52/3 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
44   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ 287.9 13 กลาง 130/9 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอสบเมย
45   องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย 1,079 9 กลาง 312 หมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
46   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง 5,527 7 กลาง ตำบลป่าโป่ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
47   องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 293.19 12 กลาง 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
48   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 8 กลาง 524 บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
49   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด 66,283.36 12 กลาง 421 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
50   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ 175,085 10 กลาง 416 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Message us
Translate »