แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เช้าวันที่ 3 มิถุนายน  2565 ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการและ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองจองคำ และปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนร่วม สร้างความรักสามัคคี ความรับผิดชอบ          
ทั้งนี้เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »