แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม GI Maehongson Green agriculture for Life ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า ถั่วลายเสือและกระเทียม GI

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม GI Maehongson Green agriculture for Life โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม GI Maehongson Green agriculture for Life การพัฒนาต่อยอดไอเดียธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า GI  การเสนอไอเดีย/ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ แปรรูปสินค้า
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อรักษามาตรฐานการผลิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพิธีมอบใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน และ กระเทียมแม่ฮ่องสอน หรือ GI Maehongson : Green agriculture for Life โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 350 คน เป็นผู้ได้รับอนุญาตกระเทียมแม่ฮ่องสอน จำนวน 88 ราย ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน จำนวน 142 ราย รวมทั้งสิ้น 230 ราย ทั้งมาจากอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีส่วนราชการในพื้นที่ และกลุ่มนักธุรกิจ/ผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ในงานมีกิจกรรม พิธีมอบใบอนุญาตผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอนและกระเทียมแม่ฮ่องสอน นิทรรศการการแสดงสินค้า การพัฒนาต่อยอดไอเดียธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า GI  การเสนอไอเดีย/ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ แปรรูปสินค้า โดยเชฟ/ผู้ประกอบการผู้มีประสบการณ์ และการจับคู่เจรจาธุรกิจปิดยอดสต๊อกสินค้า GI ในหัวข้อ Green Business Matching “เวทีแห่งการสร้างโอกาสและขยายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »