โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบลวดลายบนรถบัสโดยสาร (EV BUS)

                  วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบลวดลายบนรถบัสโดยสาร (EV BUS) โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                  โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดออกแบบลวดลายบนรถบัสโดยสาร (EV BUS) โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วม การสร้างสรรค์ผลงานของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 23 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 มีผ่านมา จำนวน 10 ราย และมีผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ รางวัลรองชนะเลิศ นายศุภกฤต ชวาลจำเนียรวงค์ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายยศ ธูปทองดี และ น.ส.สุกัลยา มะโนเสาร์
                  ทั้งนี้ “โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เป็นโครงการตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพัฒนาระบบไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ กฟภ. เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าดั้งเดิมให้เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพลังงานสะอาดมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และการเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »