1. Home
  2. /
  3. เขตการปกครอง
เขตการปกครอง

เขตการปกครอง

เขตการปกครอง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน สำหรับการปกครองท้องถิ่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 50 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 6 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตําบล 42 แห่ง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น)

ที่จังหวัด/อำเภอขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงที่ว่าการอำเภอ (กม.)ตำบลหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,681.2594541511642
1อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน2,483.11527*6816
2อำเภอขุนยวม1,698.3126764316
3อำเภอปาย2,244.70011176217
4อำเภอแม่สะเรียง2,587.42516477735
5อำเภอแม่ลาน้อย1,456.64513486918
6อำเภอสบเมย1,412.6871926586
7อำเภอปางมะผ้า798.375644384
หมายเหตุ : อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มี 7 ตำบล เนื่องจากรวมตำบลจองคำซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนด้วย

อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีจำนวน 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน และ 6 ชุมชนในตำบลจองคำ (เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน)

ตำบลปางหมูผาบ่องหมอกจำแป่ห้วยปูลิงห้วยโป่งห้วยผาจองคำ
หมู่ที่13 หมู่บ้าน12 หมู่บ้าน9 หมู่บ้าน11 หมู่บ้าน15 หมู่บ้าน8 หมู่บ้าน6 ชุมชน
1ปางหมูผาบ่องหมอกจำแป่ห้วยปูลิงห้วยโป่งห้วยผาหนองจองคำ
2กุงไม้สักป่าปุ๊แม่สะงาห้วยกุ้งแก่นฟ้าแม่สุยะกลางเวียง
3ทุ่งกองมูห้วยเดื่อห้วยขานหนองขาวป่าลานห้วยผึ้งปางล้อ
4ในสอยแม่สะกึดนาป่าแปกหัวน้ำแม่ฮ่องสอนห้วยหมาก-ลางนาปลาจาดดอนเจดีย์
5ใหม่ท่าโป่งแดงห้วยมะเขือส้มห้วยตองไม้ฮุงทุ่งมะส้านตะวันออก
6สบป่องห้วยโป่งกานรักไทยห้วยปมฝาดไม้ซางหนามแม่สุยะใหม่กาดเก่า
7สบสอยห้วยแก้วห้วยโป่งอ่อนห้วยตองก๊อกลางห้วยส้านใหม่ 
8ไม้แงะห้วยเดื่อทบศอกห้วยฮี้ห้วยช่างคำห้วยส้านใน 
9ไม้สะเป่ห้วยน้ำส่อมยอดห้วยไม้ดำพะนอคี  
10พะโข่โหล่หัวแม่น้ำสะกึด ห้วยปูเลยหนองเขียว  
11ขุนกลางม่อนตะแลง ห้วยไทรไมโครเวฟ  
12ชานเมืองผาบ่องเหนือ  แม่จ๋า  
13ดอยแสง   ทุ่งมะกอก  
14    ใหม่ห้วยหวาย  
15    ทุ่งมะขามป้อม  

อำเภอขุนยวม มีจำนวน 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน

ตำบลขุนยวมเมืองปอนแม่กิ๊แม่เงาแม่ยวมน้อยแม่อูคอ
หมู่ที่6 หมู่บ้าน10 หมู่บ้าน5 หมู่บ้าน8 หมู่บ้าน8 หมู่บ้าน6 หมู่บ้าน
1ขุนยวมเมืองปอนแม่กิ๊ต่อแพหัวปอนคำสุข
2ขุนยวมเมืองปอนห้วยส้านหัวเงาแม่โกปี่หัวแม่สุริน
3แม่สุรินหางปอนพะโทประตูเมืองหว่าโนปางตอง
4แม่สะเป่ป่าฝางห้วยโป่งเลาห้วยต้นนุ่นแม่ออพัฒนา
5ห้วยฟานแม่ซอเปียงหลวงห้วยนาแม่แจ๊ะแม่อูคอหลวง
6แม่สะเป่เหนือแม่ลาก๊ะ สวนอ้อยแม่หาดแม่อูคอ
7 ท่าหินส้ม นาหัวแหลมห้วยมะบวบ 
8 มะหินหลวง หลวงหัวแม่ลาก๊ะ 
9 หนองแห้ง    
10 แม่โข่จู    

อำเภอปาย มีจำนวน 7 ตำบล 62 หมู่บ้าน

ตำบลทุ่งยาวโป่งสาเมืองแปงแม่นาเติงแม่ฮี้เวียงใต้เวียงเหนือ
หมู่ที่12 หมู่บ้าน7 หมู่บ้าน8 หมู่บ้าน11 หมู่บ้าน6 หมู่บ้าน8 หมู่บ้าน10 หมู่บ้าน
1ทุ่งโป่งโป่งสาเมืองแปงแม่นาเติงนอกแม่เย็นเมืองพร้าวโป่ง
2ทุ่งยาวเหนือห้วยไร่ใหม่ดอนตันแม่นาเติงในทรายขาวเจ้าหม้อใหม่
3ทุ่งยาวใต้ห้วยเดื่อห้วยฮะม่วงสร้อยท่าปายป่าขามตาลเจ็ดต้น
4สบแพมแม่เหมืองหลวงสบสาหมอแปงแม่ปิงเมืองแพร่เมืองน้อย
5แพมกลางขุนสาในแกงหอมแม่ของแม่ฮี้น้ำฮูโฮ่ง
6แพมบกโป่งทากผาสำราญนาจลองห้วยแก้วห้วยปูห้วยหก
7แม่อีแลบปางตองห้วยหมีปางแปก ใหม่สหสัมพันธ์หัวแม่เมือง
8ปางตอง ห้วยหมีแม่นะ แสงทองเวียงใต้ศรีดอนชัย
9ตีนธาตุ  ดอยผีลู  กิ่วหน่อ
10ร้องแหย่ง  ไทรงาม  ห้วยเฮี้ย
11กุงแกง  นาจลองใหม่   
12มโนรา      

อำเภอแม่สะเรียง มีจำนวน 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน

ตำบลบ้านกาศป่าแป๋แม่คงแม่ยวมแม่สะเรียงแม่เหาะเสาหิน
หมู่ที่13 หมู่บ้าน12 หมู่บ้าน11 หมู่บ้าน13 หมู่บ้าน9 หมู่บ้าน13 หมู่บ้าน6 หมู่บ้าน
1โป่งแม่อุมลองหลวงทุ่งแล้งน้ำดิบจอมแจ้งแม่ริดน้อยเสาหิน
2สบหารแม่อุมลองน้อยห้วยห้อมห้วยวอกในเวียงแม่ริดหลวงห้วยทราย
3แพะป่าแป๋ห้วยกองแปทุ่งแพมเหนือแพะแม่สวรรค์ขุนแม่สอง
4แม่หารช่างหม้อหลวงห้วยเหี๊ยะห้วยสิงห์เหนือทุ่งพร้าวแม่เหาะแม่เจ
5แม่ต๊อบใต้ห้วยเดื่อใต้แม่ก๋อนใต้ห้วยทรายห้วยปุ๊แม่จ๊างแม่แส่
6ห้วยหลวงแม่ละกองสุมเหนือห้วยโผดงสงัดร้องกู่สล่าเชียงตอง
7แม่ต๊อบเหนือห้วยฮากไม้เหนืออู่หลู่จออูหนองผักหนามคงเหนือ 
8ท่าข้ามเหนือห้วยฮากไม้ใต้แม่สะลาบคะปวงป่ากล้วยห้วยปลากั้ง 
9พะมอลอแม่ปุ๋นจอท่ากองแปนาคาวห้วยปู 
10ตีนดอยห้วยงูหนองป่าแขมแม่กองคา แม่เหาะใต้ 
11ป่าหมากอมพายห้วยแห้งห้วยบง ขุนวงเหนือ 
12โป่งแม่อุมป๊อก แพะคะปวง แม่สวรรค์น้อย 
13โป่งดอยช้าง  จอมกิตติ แม่กะไน 

อำเภอแม่ลาน้อย มีจำนวน 8 ตำบล 69 หมู่บ้าน

ตำบลขุนแม่ลาน้อยท่าผาปุ้มแม่โถแม่นาจางแม่ลาน้อยแม่ลาหลวงสันติคีรีห้วยห้อม
หมู่ที่5 หมู่บ้าน8 หมู่บ้าน8 หมู่บ้าน7 หมู่บ้าน15 หมู่บ้าน9 หมู่บ้าน8 หมู่บ้าน9 หมู่บ้าน
1ขุนแม่ลาน้อยแม่สะกึ๊ดหัวแม่โถแม่นาจางแม่ลาน้อยแม่ลาหลวงแม่ปางห้วยห้อม
2ส้มป่อยห้วยผึ้งผาแดงหลวงแม่กองแปป่าหมากแม่สุแม่แปโกลหะคี
3แม่ลาป่าแก่ห้วยหมากหนุนแม่โถกลางแม่ขีดแม่สะปึ๋งเหนือห้วยกองเป๊าะแม่ฮุสาม
4ห้วยฟักทองท่าผาปุ้มแม่โถใต้หนองม่วนห้วยตึงห้วยกู่ป๊ะห้วยมะกอกตุน
5แม่ลาผาไหวแม่เตี๋ยแม่อุมพายกอกหลวงวังคันสันติสุขหัวดอยดง
6 แม่สะกั๊วแม่จอแม่สะแมงแม่แลบห้วยไก่ป่ากะริครีละอูบ
7 แม่กวางห้วยผึ้งใหม่แม่นาจางใต้แม่งะสันติพัฒนาหัวลาละอางเหนือ
8 ใหม่พัฒนาห้วยไม้ซาง ท่าสองแควทุ่งป่าคาหัวตาดดงใหม่
9    ทุ่งสารภีสุขใจ ดูลาเปอ
10    ทุ่งรวงทอง   
11    แม่ละมอง   
12    ขุนแม่ลางิ้ว   
13    พระบาทห้วยผึ้ง   
14    ห้วยริน   
15    แม่สะปึ้งกลาง   

อำเภอสบเมย มีจำนวน 6 ตำบล 58 หมู่บ้าน

ตำบลกองก๋อยป่าโป่งแม่คะตวนแม่สวดแม่สามแลบสบเมย
หมู่ที่9 หมู่บ้าน7 หมู่บ้าน8 หมู่บ้าน12 หมู่บ้าน10 หมู่บ้าน12 หมู่บ้าน
1กองก๋อยป่าโปงผาผ่าแม่สวดแม่สามแลบเลโค๊ะ
2ผาเยอร์แม่กองแปเหนือไหม้ห้วยม่วงแม่ตอละแม่คะตวน
3แม่แพหลวงต้นงิ้วเหนือแม่เกาะแม่เลาะสิวาเดอขุนแม่คะตวน
4ห้วยเกี๋ยงห้วยหมูเหนือแม่ออกใต้แม่หลุยหลวงสบเมยห้วยกองมูล
5แม่แพน้อยห้วยเหียะคอนผึ้งแม่อุมโละเหนือบุญเลอแม่ทะลุ
6ห้วยวอกแม่ลายจอลาแม่ออกกลางแม่แฮดปู่ทาเซอหมื้อ
7ท่าฝายห้วยกุ้งแพะหลวงแม่หาดแม่ลามาน้อยแม่ลามาหลวง
8ทะโลงเหนือ แม่อุมดาเหนือแม่สวดใหม่ห้วยกระต่ายทียาเพอ
9กองต๊อก  นาดอยกอมูเดอน้ำออกฮู
10   สบโขงห้วยแห้งห้วยทีซะ
11   แม่แพใหญ่ ทีฮือลือ
12   อุมโละเหนือกอบิดี กลอโค๊ะ

อำเภอปางมะผ้า มีจำนวน 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน

ตำบลถ้ำลอดนาปู่ป้อมปางมะผ้าสบป่อง
หมู่ที่7 หมู่บ้าน12 หมู่บ้าน11 หมู่บ้าน12 หมู่บ้าน
1ถ้ำลอดนาปู่ป้อมแม่ละนาสบป่อง
2แสนคำลือปางตองปางคามน้ำริน
3วนาหลวงปางบอนไม้ฮุงไร่
4ผามอนน้ำฮูผาเสื่อจะโบ่หนองผาจ้ำ
5เมืองแพมปุงยามยาป่าแหนแม่อูมอง
6ห้วยแห้งดอยคูผาแดงกึ๊ดสามสิบ
7แอลาโท้งสายแลไม้ลันหนองตอง
8 ซอแบะห้วยเฮี๊ยะแม่หมูลีซอ
9 โท้งหลวงลุกข้าวหลาม 
10 โท้งกองเต้าผาเผือก 
11 ป่าโหลบ่อไคร้ 
12 ปางคอง  

ภาพแผนที่

Message us
Translate »