1. Home
 2. /
 3. การค้าชายแดน
การค้าชายแดน

การค้าชายแดน

สินค้าสำคัญ

 • สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง กระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ำปลี
 • สินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์พื้นเมือง อโวคาโด ถั่วลายเสือ ลูกพลับ (บ้านห้วยไม้คำ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) สตอเบอร์รี่ (ปายสวีทเมมโมรี่ อำเภอปาย)
 • สินค้า OTOP เช่น ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม ผลิตภัณฑ์งา เครื่องจักสาน ผ้าทอชนเผ่า เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์ภูโคลน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ถั่วลายเสือ กระเทียม น้ำมันงา กาแฟ ขนมงา (Snack) ถั่วเหลือคั่ว ข้าวโพดคั่วพันธุ์พื้นเมือง น้ำมัลเบอร์รี่ เป็นต้น
 • สินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : Geographical Indications) ได้แก่
  1. ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม (สช 56100059)
  2. ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน (สช 64100153)
  3. กระเทียมแม่ฮ่องสอน (สช 64100168)

การค้าชายแดน

การค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จังหวัดแม่ฮ่องสอนทำการค้าชายแดนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องจากมีพื้นที่ชายแดนทางด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีพื้นที่ทุกอำเภอ (7 อำเภอ) ติดชายแดนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร มีพื้นที่เชื่อมต่อถึง 3 รัฐที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน โดยด้านเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่) ติดกับรัฐฉาน (Shan) ซึ่งเป็นรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุดของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตอนกลางของจังหวัดติดกับเมืองลอยก่อ รัฐคะยา (Kayah) และรัฐฉาน (Shan) บางส่วน โดยการเดินทางโดยทางบกสามารถเชื่อมต่อไปถึงเมืองเนปิดอ ซึ่งเป็นเมืองหลวงได้อย่างสะดวก ตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดกับรัฐกะเหรี่ยง (Kayin) และสามารถเชื่อมต่อไปถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ตลอดตามแนวชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดผ่อนปรนทางการค้า 5 จุด และช่องทางการค้าชั่วคราวตามมาตรา 5 ทวิ ของกรมศุลกากร สำหรับการใช้เป็นช่องทางการค้าเป็นครั้งคราว/เป็นครั้งคราวเมื่อร้องขอมีช่องทางเชื่อมโยงติดต่อระหว่างกันอีกไม่น้อยกว่า 30 จุด (เป็นช่องทางการเดินทางธรรมชาติซึ่งมีมาแต่โบราณ) ซึ่งประชาชนมีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการติดต่อซื้อขายกับประเทศไทยกระทำได้ง่ายและสะดวกต่อเนื่อง

จุดผ่อนปรนทางการค้า

จุดผ่อนปรนทางการค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าเล็กๆ น้อยๆ ที่จำเป็นในการอุปโภค-บริโภคในชีวิตประจำวัน และเป็นสินค้าไม่ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นใดได้ภายในบริเวณตลาดนัดเพื่อการค้า ห่างจากแนวพรมแดนประมาณ 2 กิโลเมตร ระหว่างเวลาตั้งแต่ 08.00-16.0 น. (เวลาประเทศไทย) ของทุกวัน จำนวน 5 จุด ได้แก่

 • ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอขุนยวม
  1. จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านห้วยผึ้ง อยู่ในเขตพื้นที่บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – บ้านนามน รัฐฉาน ระยะทางจากจุดผ่อนปรนถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 54 กิโลเมตร
  2. จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน อยู่ในเขตพื้นที่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน -บ้านใหม่ รัฐคะยา ระยะทางจากจุดผ่อนปรนถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 32 กิโลเมตร
  3. จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น อยู่ในเขตพื้นที่บ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม – บ้านน้ำมาง รัฐคะยา ระยะทางจากจุดผ่อนปรนถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 100 กิโลเมตร
 • ด่านศุลกากรแม่สะเรียง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย
  1. จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านเสาหิน อยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง – บ้านห้วยทราย รัฐคะยา ระยะทางจากจุดผ่อนปรนถึงอำเภอแม่สะเรียง 92 กิโลเมตร ในฤดูแล้งใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ฤดูฝนใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-12 ชั่วโมง
  2. จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านแม่สามแลบ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 อำเภอสบเมย – จังหวัดผาปูน รัฐกะเหรี่ยง ระยะทางจากจุดผ่อนปรนถึงอำเภอแม่สะเรียง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

สินค้าส่งออก-นำเข้า

สินค้าที่ส่งออกที่สำคัญ เช่น เบียร์กระป๋อง เครื่องดื่มสปายไวน์ สินค้าอุปโภคบริโภค ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด นมถั่วเหลือง ผงชูรส แป้งข้าวเหนียว น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลล์ รถยนต์เก่าใช้แล้ว รถแทร็กเตอร์ แผ่นแปะเท้า ข้าวขาว 5% บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กาแฟปรุงสำเร็จรูป บุหรี่ต่างประเทศ และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น สินแร่ดีบุก สินแร่พลวง โค-กระบือมีชีวิต สินค้าอุปโภคบริโภค เปลือกไม้เกาะ ดาบญี่ปุ่น หมวกไหมพรมสำหรับเด็กโค-กระบือ พริกแห้ง เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Message us
Translate »