1. Home
  2. /
  3. ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ช่องทางออนไลน์

Facebook : https://www.facebook.com/maehongsonofficial/

แผนที่

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร
ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-21580-5361-2158
ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คนที่ 1)0-5361-20120-5361-2012
ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คนที่ 2)0-5361-22420-5361-2242
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-21560-5361-2788
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-21980-5361-2198
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-43130-5361-4313
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-21380-5361-2138
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-20550-5361-2055
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-21960-5361-2196
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-29020-5361-2902
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-18080-5361-1808
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-1699, 0-5361-1700, 0-5361-2098ต่อ 320
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-30220-5361-3022
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-1261, 0-5361-22050-5361-1261
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-3481-20-5361-3481
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-20040-5361-1953
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-13460-5361-1346
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-15800-5361-2043
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-13320-5361-1518
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-17390-5361-1739
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-20460-5361-1975
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5369-54740-5369-5474
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-12930-5361-1188
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-12760-5361-1276
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-13760-5361-1638
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5362-00260-5362-0026
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-20580-5361-1040
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง0-5368-1072 
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-36260-5361-3628
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-11840-5361-1184
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-19720-5361-1972
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-13000-5361-2603
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-25990-5361-2244
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-44170-5361-4303
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-12810-5361-1322
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-20890-5361-2089
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน0-5361-44940-5361-4494
Message us
Translate »