ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลสถิติการบริการของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลสถิติของศูยน์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: สถิติการควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าว.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลสถิติการให้บรืการด้านช่าง.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: สถิติการให้บริการ-เดือน-มีนาคม-2564.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: สถิติการให้บริการ-เดือน-กุมภาพันธ์-2564.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: สถิติการให้บริการ-เดือน-มกราคม-2564.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: สถิติการให้บริการ-ระหว่างเดือน-ตุลาคม-ธันวาคม-2563.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ-ปี-2564-ณ-วันที่-14-พ.ค.-64.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลประจำเดือน-เมษายน-2564.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลประจำเดือน-มีนาคม-2564.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2564.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลประจำเดือน-มกราคม-2564.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลประจำเดือน-ธันวาคม-2563.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลประจำเดือน-พฤศจิกายน-2563.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ข้อมูลประจำเดือน-ตุลาคม-2563.pdf
Message us
Translate »