หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์: 10.-หนังสือแจ้ง-หน.ส่วนฯ-พิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: 9.-คู่มือ-การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: 8.-คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น-2563.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: 7.-แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: 6.-คำสั่งแต่งตั้งคกก.กลั่นกรองเงินเดือนฯ.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: 5.-ประกาศ-แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นฯ.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: 4.-ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรวงเงินฯ.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: 3.-ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: 2.2-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: 2.1-ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: 1.-หลักเกณฑ์และนโยบาย.pdf
Message us
Translate »