1. Home
  2. /
  3. E-Service
E-Service

E-Service

ด้านแรงงาน

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceAndroidIOS
ระบบ Smart Job Center (ค้นหางาน/ค้นหาคน)สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบอำนวยความสะดวกสำหรับสถานประกอบการและบุคคลทั่วไปสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบสมาชิกผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบ E-Service บริการประชาชนและสถานประกอบการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบจ้างงานเด็กจบใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ด้านการเกษตร

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceAndroidIOS
ระบบ e-Movement
(ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ภาคประชาชนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบ TARR คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ด้านสาธารณสุข

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceAndroidIOS
ระบบ Health Data Centerสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ด้านสังคม

– ไม่มีข้อมูล –

ด้านคมนาคมขนส่ง

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceAndroidIOS
DLT QR LICENCE
(ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถ)
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
DLT Smart Queue
(จองคิวบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัด)
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
DLT GPS
(ค้นหาตำแหน่งรถโดยสาร ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก)
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ระบบการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับประชาชนสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ด้านพาณิชย์/อุตสาหกรรม

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceAndroidIOS
ระบบลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนกลางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceAndroidIOS
Air4Thai
(แอพพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
Forest4Thai
(ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่และข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พิทักษ์ไพร
(ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
Badan4Thai
(เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำบาดาลให้ประชาชน)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชุมชนไม้มีค่า
(สนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ประเภทไม้มีค่า เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
NationalPark4Thai (สำหรับตรวจสอบและแสดงแนวเขตกรมอุทยาน )สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ด้านที่ดิน

– ไม่มีข้อมูล –

ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– ไม่มีข้อมูล –

ด้านโยธาและผังเมือง

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceAndroidIOS
ระบบให้คำปรึกษาการตรวจสอบโรงมหรสพสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ประกาศข่าวงานผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ดาวน์โหลดเอกสารทางราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุขสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ด้านยุติธรรม

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceAndroidIOS
LED QUEUE
(ระบบการรับจองคิวการบังคับคดีล่วงหน้า)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
LED ABC
(ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลายและข้อมูลนิติบุคคลล้มละลาย)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
LED Debt Info
(ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดีและยอดหนี้คงเหลือ)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
LED Property
(ค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ด้านดิจิทัล

– ไม่มีข้อมูล –

ด้านการเงินการคลัง

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceAndroidIOS
ระบบลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ด้านพลังงาน

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceAndroidIOS
Data energy
(ฐานข้อมูลพลังงานรายภูมิภาคของไทย)
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
Message us
Translate »