1. Home
 2. /
 3. การศึกษา
การศึกษา

การศึกษา

การจัดการศึกษาในระบบ

การจัดการศึกษาในระบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 

 1. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
 2. โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม
 3. โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย
 4. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า
 5. โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง 
 6. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย
 7. โรงเรียนเฉลิมวิทยาคม อำเภอสบเมย
 8. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย

1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอขุนยวม มีโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 132 แห่ง เป็นโรงเรียนหลัก 127 แห่ง โรงเรียนสาขา 4 แห่ง 

1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย มีโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง เป็นโรงเรียนหลัก 169 แห่ง โรงเรียนสาขา 7 แห่ง

2. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มี 5 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย
 3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย
 4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อำเภอปางมะผ้า
 5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ดูแลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 แห่ง

4. วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

5. โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
 3. โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
 4. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดสอนระดับประถมศึกษา
 5. โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม สังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม เปิดสอนระดับประถมศึกษา
 6. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย สังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
 7. โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) สังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย เปิดสอนระดับประถมศึกษา
 8. โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) สังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 9. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
 10. โรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
 11. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย สังกัดเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา

6. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

7. โรงเรียน/ศูนย์การเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

7.1 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมพุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมพุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ 2 บ้านปุงยาม ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า
 3. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า
 5. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโปงเลา ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม
 6. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 114 บ้านปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย
 7. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ บ้านลุกข้าวหลาม ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า

7.2 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์) ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 905 หมู่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง (เดิมคือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจอปร่าคี)
 4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย
 5. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง
 6. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง
 7. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง
 8. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง
 9. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

8. สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

การจัดการศึกษานอกระบบ

การจัดการศึกษานอกระบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ให้บริการศึกษาในรูปแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องประเภททางไกล การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทางไกล) ประกาศนียบัตรอาชีพ และการศึกษาเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง

Message us
Translate »