ประวัติ

ชื่อ/สกุลนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ
ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วุฒิการศึกษา– ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณทิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
การอบรมศึกษา1. หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 53
2. หลักสูตรนายอำเภอ (ทบทวน) รุ่นที่ 12
3. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 61
4. หลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” รุ่นที่ 3/62
การดํารงตําแหน่ง – ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) กิ่งอำเภอขุนตาล อำเภอเถิง จังหวัดเชียงราย
– ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.4) อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
– ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5) อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
– ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
– ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
– ป้องกันจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง 8 ว.) ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
– ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8 ว.) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
– จ่าจังหวัดเชียงราย (เจ้าพนักงานปกครอง 8 ว.) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
– นายอำเภอเวียงแก่ง (เจ้าพนักงานปกครอง 8 ว.) อำเภอเวียงแก่ง จังหวัดเชียงราย
– นายอำเภอเวียงแก่ง (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอเวียงแก่ง จังหวัดเชียงราย
– นายอำเภอบ้านธิ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
– รักษาการนายอำเภอบ้านธิ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
– นายอำเภอเวียงป่าเป้า (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
– นายอำเภอเทิง (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
– นายอำเภอเมืองเชียงราย (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
– ปลัดจังหวัดเชียงราย (ผู้อำนวยการสูง) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Message us
Translate »