ประวัติ

ชื่อ/สกุลนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันบรรจุวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2531
วัน/เดือน/ปี เกิดวันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2507
เกษียณราชการพ.ศ. 2568
วุฒิการศึกษา– ปริญญาตรี รฐั ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณทิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันพัฒนา บริหารศาสตร์ (NIDA)
การอบรมศึกษา1. หลักสูตรปลัดอาเภอ รุ่นที่ 91
2. หลักสูตรการสารวจและจัดทาแผนที่เขตปกครอง รุ่นที่ 3/32 3. หลักสูตรนายอาเภอ รุ่นที่ 46
4. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 49
การดํารงตําแหน่ง– ปลัดอาเภอ จังหวัดเลย
– ปลัดอาเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี
– ปลัดอาเภอ จังหวัดปทุมธานี
– ปลัดอาเภอ จังหวัดลาปาง
– ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
– ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลสว่ นท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
– หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น สานักปลัดกระทรวงมหาดไทย
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2563 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ.2557 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
พ.ศ.2560 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
Message us
Translate »