ประวัติ

ชื่อ/สกุลนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์
ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วุฒิการศึกษา– ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
การอบรมศึกษา1. หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 56
2. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 64
การดํารงตําแหน่ง– นายอำเภอ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
– นายอำเภอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
– นายอำเภอ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
– นายอำเภอ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
– นายอำเภอ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
– ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
– ปลัดจังหวัดพิจิตร
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Message us
Translate »