ประวัติ

ชื่อ/สกุลนายเชษฐา โมสิกรัตน์
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วุฒิการศึกษา– ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมศึกษา– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
การดํารงตําแหน่ง – ปลัดอำเภอ
– ผู้ช่วยจ่าจังหวัด
– ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด
– ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
– หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
– ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
– ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
– ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
– รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Message us
Translate »